Yingjili-Guo xin chu zhong dou qi shu ((口英)咭唎国新出种痘奇书)

Staunton, George Thomas; Pearson, Alexander