Kōshi jiryaku. Zen (恒祀事略. 全)

Yano, Harumichi (矢野玄道)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 1

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 4

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Nanchō chūshin ōrai (南朝太平忠臣往来)

Matsukawa, Hanzan (松川半山)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 3

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 2

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)