Yu chu xin zhi (虞初新志)

Zhang, Chao (張潮)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 3

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

Yu chu xu zhi. 4 (虞初續志. 4)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 6 (虞初續志. 6)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 1 (虞初續志. 1)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 1

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

Yu chu xu zhi. 5 (虞初續志. 5)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)