Yu chu xu zhi. 2 (虞初續志. 2)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 3 (虞初續志. 3)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 2

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

Yu chu xin zhi (虞初新志)

Zhang, Chao (張潮)

She wen zi jiu (涉聞梓舊); 3

Jiang, Guangxu, 1813-1860 (蔣光煦, 1813-1860)

Qing yi pan gong yue wu tu shuo (清邑泮宮樂舞圖說)

Fa Liang (法良)

Yu chu xu zhi. 4 (虞初續志. 4)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)

Yu chu xu zhi. 6 (虞初續志. 6)

Zheng, Zhuruo, fl. 1820 (鄭澍若, fl. 1820)