Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 3

Yu, Songnian (郁松年)

Chun hui tang cong shu (春暉堂叢書)

Xu Weiren (徐渭仁)

Xu shi ji lüe. 4 (續史紀略. 4)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 7

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 4

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 5

Yu, Songnian (郁松年)

Xu shi ji lüe. 1 (續史紀略. 1)

Xiao, Jun, Qing (蕭濬)

Yu yi lu (寓意錄)

Miao, Yuezao, 1682-1761 (繆曰藻, 1682-1761)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 6

Yu, Songnian (郁松年)

Yi jia tang cong shu (宜稼堂叢書); 2

Yu, Songnian (郁松年)