Lingnan yi shu (嶺南遺書); 3

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 2

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 11

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 6

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 10

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Kagetsu kimpu (花月琴譜)

Kirei, Kassei (亀齡葛生)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 8

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)