Li dai hua jia xing shi bian lan (歷代画家姓氏便覽)

Feng, Jin (馮津)