Nanzan zokugo kō (南山俗語考)

Shimazu Shigehide

Wankyū Matsuyama Toshiotoko kogane no mame-maki (椀久松山歲男金豆蒔)

Santō, Kyōden, 1761-1816 (山東京伝)

Yue ling cui bian (月令粹編)

Qin, Jiamo, Qing, fl. 1812-1818 (秦嘉謨, fl. 1812-1818)

Ping zhu yuan hai zi ping da quan (評註淵海子平大全)

Guanghanzi (廣寒子)

Zhi sheng shi du ying hua (直省試牘英華)

Wang Tingzhen (汪廷珍)

Zoji hyakubai hayabiki setsuyoshu (増字百倍早引節用集)

Yamashita, Shigemasa (山下, 重政)

Erscheinungszeitraum