Koshū gafu (古秀画譜)

Hatta, Koshū (八田古秀)

Nihon meizan zue (日本名山圖會)

Kawamura, Motoyoshi; Kawamura, Juan (川村壽庵); Tani, Bunchō (谷文晁)

Kaishien gaden (芥子園画傳)

Wang, Gai (王概)

Yagumo shūi (八雲拾遺)

Gohontei Man'u

Nanzan zokugo kō (南山俗語考)

Shimazu Shigehide

Wankyū Matsuyama Toshiotoko kogane no mame-maki (椀久松山歲男金豆蒔)

Santō, Kyōden, 1761-1816 (山東京伝)

Zoji hyakubai hayabiki setsuyoshu (増字百倍早引節用集)

Yamashita, Shigemasa (山下, 重政)