Kokugō-kō (国号考)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Shindai yamabukiiro (身代山吹色)

Tosensha, Chiyomi (都扇舍千代見)

Ling feng Ou yi da shi xuan ding jing tu shi yao (靈峰??益大師選定淨土十要)

Ou,yi, 1599-1655 (??益, 1599-1655)

Huang ji jing shi xu yan (皇極經世緖言)

Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍)

Shinreki kō. Zen (眞曆考. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Time of publication

Title