Qing shi (情史); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)

Xin zeng li shi ying ya quan ji (新增利試英雅全集)

Yu, Xiumin (余秀民)

Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍)