Kokon meizukushi (古今銘盡)

anonym

Yakuhin tebikigusa (藥品手引草)

Kajii Takashige (加地井高茂)