Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 1

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Ben cao qiu zhen (本草求真)

Huang, Gongxiu (黃宮繡纂)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Qin ding chong ke Chunhua ge tie (欽定重刻淳化閣帖)

Wu Shenglan (吳省蘭)