Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 5

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 1

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Shinsa shōwa (清槎唱和)

Nagakubo Sekisui (長久保赤水)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 8

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 5

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 2

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 6

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 1

Fuheng, - 1770 (傅恒)