Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 1

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 4

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 4

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 3

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 3

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 8

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Kashiwa no den (柏傳)

Koretsune, Takenouchi (竹内惟庸); Tadamasa, Noda