Dian zhi wen huan (典制文環)

Gu, Zongtai (顧宗泰)

Tang fu heng cai jian zhu (唐賦衡裁箋註)

Tang, Jiatang (湯稼堂)

Sanhe xian zhi (三河縣志)

Chen, Chang, jr 1705 (陳昶)