Tang fu heng cai jian zhu (唐賦衡裁箋註)

Tang, Jiatang (湯稼堂)

Dian zhi wen huan (典制文環)

Gu, Zongtai (顧宗泰)