Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 3

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Yi pan zhu quan ji (一盤珠全集)

Hong, Jinding (洪金鼎)

Shinkyū chōhōki kōmoku (鍼灸重寶記綱目)

Hongō, Masatoyo (本鄉正豊)

Ehon musha bikō (絵本武者備考)

Sekkō (折江)

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 4

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755