He fang yi lan (河防一覧); 1

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

He fang yi lan (河防一覧); 2

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

He fang yi lan (河防一覧); 3

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)