Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 4

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Henan tong zhi (河南通志); 5

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 4

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 7

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Si yi fan tian suo wen jing (思益梵天所問經)

Kumārajīva (鳩摩羅什); Wu ying dian, kan (武英殿)

Ge zhi jing yuan (格致鏡原); 3

Chen, Yuanlong, 1652-1736 (陳元龍, 1652-1736)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)