Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 8

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 7

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Si yi fan tian suo wen jing (思益梵天所問經)

Kumārajīva (鳩摩羅什); Wu ying dian, kan (武英殿)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 9

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)