Shanxi tong zhi (陝西通志); 6

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Yu li (玉曆)


Shanxi tong zhi (陝西通志); 10

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 8

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 2

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 1

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)

Shanxi tong zhi (陝西通志); 7

Liu, Yuyi, um 1712 (劉於義); Shen, Qingya (沈青崖)