Tango-no-Kuni Ama-no-hashidate no zu (丹後國天橋立図)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)

Zhuangzi jie (莊子解)

Zhuang, Zhou, 365-290 v. Chr (莊周, 365-290 v. Chr); Wu, Shishang (呉世尚)