Kannongyō Wadanshō (觀音經和談鈔)

Anonym

Kōeki jikinshō (廣益地錦抄)

Itō, Ihē (伊藤伊兵衛)

Zheng zi tong (正字通); 2

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Gu shi yuan (古詩源)

Shen, Deqian, 1673-1769 (沈德潛); Liu, Wenmin (劉文敏)

Yi jing ti zhu da quan (易經體註大全)

Fan, Zideng (范紫登); Lai, Muchen (來木臣)

Kōbō daishi no gohonji (弘法大師の御本地)

Kondō Kiyoharu

Endō tsugan (艷道通鑑)

Masuho, Zankō (増穗残口)

Yi jing da quan hui jie (易經大全會解)

Lai, Ersheng (來爾繩)

Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Zheng zi tong (正字通); 3

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Time of publication

Year of publication