Xu tang shi ji (虛堂詩集)

Guzang, Qing (古奘)

Gu shi yuan (古詩源)

Shen, Deqian, 1673-1769 (沈德潛); Liu, Wenmin (劉文敏)