Sōro kanju (草露貫珠); 1

Nakamura, Rissetsu Gichiku (中村立節); Okaya, Yoshimasa (岡谷義端)

Sōro kanju (草露貫珠); 2

Nakamura, Rissetsu Gichiku (中村立節); Okaya, Yoshimasa (岡谷義端)