Ji yuan ji suo ji (寄園寄所寄); 1

Zhao, Jishi, 1628-1706 (趙吉士, 1628-1706)

Ji yuan ji suo ji (寄園寄所寄); 2

Zhao, Jishi, 1628-1706 (趙吉士, 1628-1706)

Liuzu da shi fa bao tan jing (六祖大師法寶壇經)

Huineng, 638-713 (慧能, 638-713); Fahai (法海)

Liu Hedong shi ji (柳河東詩集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)

Wa-ji shōran-shō (和字正濫鈔)

Keichū (契沖)

Xiu xiang feng shen yan yi. 1, Di 1-10 ce (繡像封神演義. 1, Di 1-10 ce)

Xu, Zhonglin, Ming (許仲琳)

Xiu xiang feng shen yan yi. 2, Di 11-20 ce (繡像封神演義. 2, Di 11-20 ce)

Xu, Zhonglin, Ming (許仲琳)

Di 1 qi shu (第一奇書); 4

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Di 1 qi shu (第一奇書); 5

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Di 1 qi shu (第一奇書); 6

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Time of publication

Title