Hui wen lei ju (回文類聚)

Sang, Shichuang (桑世昌); Zhu, Xiangxian, 17. Jh. (朱象賢)

Shi lei fu (事類賦)

Wu, Shu, 947-1002 (吳淑); Hua, Linxiang (華麟祥)

Kankyo no tomo (閑居友)

Anonym