Qian que ju lei shu (潛確居類書); 6

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Wei mo jie suo shuo jing zhu (維摩詰所說經註)

Changan (长安); Sengzhao (僧肇)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 3

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 4

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 2

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 5

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 8

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

出版年代