Zenkanjo (前漢書); 2

Ban Gu (班固)

Jin shu (晉書); 3

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 2

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 1

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Zenkanjo (前漢書); 1

Ban Gu (班固)

Zenkanjo (前漢書); 4

Ban Gu (班固)

Zenkanjo (前漢書); 3

Ban Gu (班固)