Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 3

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 4

Mao, Jin (毛晉)

Zhi yue lu (指月錄); 1

Qu, Ruji, 1548-1610 (瞿汝稷, 1548-1610)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 12

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 11

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 7

Mao, Jin (毛晉)

Mai jing (脉經)

Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和); Lin, Yi, 11. Jh. (林億類次); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 9

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 8

Mao, Jin (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 13

Mao, Jin (毛晉)