Zhi yue lu (指月錄); 1

Qu, Ruji, 1548-1610 (瞿汝稷, 1548-1610)

Mai jing (脉經)

Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和); Lin, Yi, 11. Jh. (林億類次); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Zhi yue lu (指月錄); 2

Qu, Ruji, 1548-1610 (瞿汝稷, 1548-1610)