Chu xue ji (初學記); 1

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Chu xue ji (初學記); 2

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Chu xue ji (初學記); 3

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Xing li da quan shu (性理大全書); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 3

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)