Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 12

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 13

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 14

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 15

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 16

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 17

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 18

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 19

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 20

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)