Yu hai (玉海); 8

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 5

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 4

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 2

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 19

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 22

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 18

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 15

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Yu hai (玉海); 7

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)