Shan tang si kao (山堂肆考); 1

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Shan tang si kao (山堂肆考); 2

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 3

Mao, Jin (毛晉)

Shan tang si kao (山堂肆考); 3

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 4

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Shan tang si kao (山堂肆考); 5

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

Bai hai (稗海); 5

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 8

Shang, Jun, Ming (商璿)

Titel