Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 1

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Ci yi ge zeng ding jin pi xi xiang (此宜閣增訂金批西廂); 2

Wang, Shifu, 1295-1307 (王實甫)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 2

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 3

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 4

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Titel