Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 1

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Ming shi (明史); 1


Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Ming shi (明史); 2


Yuan jian lei han (淵鑑類函); 2

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Yuan jian lei han (淵鑑類函); 3

Zhang, Ying, 1638-1708 (張英); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禛)

Titel

Autor / Person