Ehon teikin ōrai. Zen (繪本庭訓往来. 全)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Denshin gakyō (伝心畫鏡)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Ehon kōkyō (繪本孝經)

Katsushika, Hokusai, 1760-1849 (葛飾北齋)

Kobun Kōkyō shiki (古文孝經私記)

Asakawa, Zen'an (朝川善庵)

Hokusai Onna-imagawa (北齋女今川)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齊)

Haru no iro (春のいろ)

Shishiki Gankō (紫色雁高)

Kōshi jiryaku. Zen (恒祀事略. 全)

Yano, Harumichi (矢野玄道)

Hokusai gafu (北齋画譜)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Wa-Kan ehon sakigake. 1 (和漢絵本魁. 1)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齊)

Ehon kobun Kōkyō (画本古文孝経)

Katsushika Hokusai; Takai Ranzan

Erscheinungszeitraum