Ben cao qiu zhen. 11 (本草求真. 11)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Yu hai (玉海); 11

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)

Taikōki (太閣記); 1

Oze, Hoan (小瀬甫庵)

Kang ji pu (康濟譜); 11

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Quan Tang shi (全唐詩); 11


Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 11

Ji, Huang (嵇璜)

Titel

Autor / Person

Verlag