Yuan shi lei bian (元史類編); 1

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)