Xin yan fang. 2, Xu xin yan fang (信驗方. 2, 續信驗方)

Lu, Yinchang (廬蔭長)

Tian chong du ben bai pian (天崇讀本百篇)

Wu, Maozheng, Qing (吳懋政)

Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Xu, Dao (徐道); Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun

Xin yan fang. 1 (信驗方. 1)

Lu, Yinchang (廬蔭長)

Shi jia ru lai cheng dao ji (釋迦如來成道記)

Wang, Bo, 650-675 (王勃, 650-675)