Shūchū-shō (袖中抄)

Kenshō (顕昭)

Hai chuang Aziwu chan shi yu lu (海幢阿字無禪師語錄)

Jinwu, 1633-1681 (今無, 1633-1681); Jinbian (今辯)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 20

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Qi dong ye yu (齊東野語); 2

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 20

Mao, Jin (毛晉)

Tu zhu ba shi yi nan jing bian zhen (圖註八十一難經辨眞)

Qin, Yueren (秦越人); Zhang, Shixian, um 1506-1521 (張世賢)

Li fa xi chuan (曆法西傳)

Schall von Bell, Johann Adam〈1592-1666〉

San li tu (三禮圖)

Nie, Chongyi, 10th cent (聶崇義, 10th cent); Nalan, Chengde, 1655-1685 (納蘭成德)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person