Ce fu yuan gui (册府元龜); 19

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Xu hua pin (續画品)

Yao, Zui, um 556-589 (姚最, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Gu hua pin lu (古画品錄)

Xie, He, um 470-501 (謝赫, um 470-501); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

San cai tu hui (三才圖會); 19

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Xu hua pin lu (續畫品錄)

Li, Sizhen, um 556-589 (李嗣眞, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Xu hua pin (續画品)

Yao, Zui, um 556-589 (姚最, um 556-589); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Hou hua lu (後畫錄)

Yancong, 7. Jh (彥悰, 7. Jh.); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉, 1598-1659)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 19

Mao, Jin (毛晉)

Iho taiseiron (醫方大成論)

Sun Yün-hsien

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person