Ce fu yuan gui (册府元龜); 17

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Qi dong ye yu (齊東野語); 2

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

San cai tu hui (三才圖會); 17

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 17

Mao, Jin (毛晉)

Handatlas - BSB Cod.cor. 72


Hyakkanryaku (百官略)


Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 6

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person