Ce fu yuan gui (册府元龜); 16

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Shan tang si kao (山堂肆考); 3

Peng, Dayi, 16. Jh. (彭大翼); Zhang Youxue (張幼學)

San cai tu hui (三才圖會); 16

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 16

Mao, Jin (毛晉)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 4

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person