Ce fu yuan gui (册府元龜); 12

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Zenkanjo (前漢書); 2

Ban Gu (班固)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Taikōki (太閣記); 2

Oze, Hoan (小瀬甫庵)

Chen Zixing cang shu (陳子性藏書. 1)

Chen, Yingxuan (陳應選)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 2

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person

Verlag