Ming yi lei an (名醫類案); 3

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu (春秋左氏傳補注)

Shen, Qinhan (沈欽韓)

Qi jing jing yi (七經精義); 3

Huang, Gan Qing (黃淦)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhong dou xin shu (種痘新書)

Zhang, Xunyu (張遜玉)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Titel

Autor / Person

Verlag