Ce fu yuan gui (册府元龜); 10

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Lun yu ji shuo (論語集說)

Cai, Jie, Song (蔡節)

Nihon sandai jitsuroku (日本三代實錄); 1

Matsushita, Kenrin (松下見林)

San li tu (三禮圖)

Nie, Chongyi, 10th cent (聶崇義, 10th cent)

Li dai ming hua ji (歷代名画記)

Zhang, Yanyuan, 9. Jh. (張彥遠); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Mai jing (脉經)

Wang, Shuhe, 265-316 (王叔和); Lin, Yi, 11. Jh. (林億類次); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 10

Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆); Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person