Kii no Kuni meisho zue (紀伊國名所圖會)

Shiyū, Takaichi (高市志友); Morohira, Kanō (西村梅溪); Kanno, Ekikyo

Resshi kensai kōgi (列子[ken]齋口義)

Lin, Xiyi (林希逸); Liezi (列子)